Image of Lygodesmia doloresensis housed at the Colorado State University Herbarium
Lygodesmia doloresensis
Dolores River skeletonplant