Habitat of Unamia alba by Crystal Stouse.
Unamia alba
Prairie goldenrod