Image of Townsendia strigosa housed at the Colorado State University Herbarium
Townsendia strigosa
Strigose Easter-daisy